O nás

HISTÓRIA

Cirkevný zbor Hanušovce nad Topľou

Cirkevný zbor Hanušovce nad Topľou patrí do Šarišsko-zemplínskeho seniorátu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovenku. Vznikol v druhej polovici 16.storočia potom, ako sa myšlienky reformácie dostali do týchto končín východného Slovenska. Reformácia tu mala pripravenú pôdu v tomto kraji vďaka pôsobeniu husitov pod vedením Jána Talafúsa už v 15.storočí. V 16.a 17. storočí používal zbor kostol z predreformačnej doby, lebo šľachta a aj všetok ostatný ľud prijali myšlienky reformácie. 10.augusta 1717 pri násilnej protireformácii šarišský župan Štefan Bornemisza napriek protestom zemanov pomocou vojska obsadil Hanušovce a kostol, faru i školu so všetkým príslušenstvom a celým protestantským majetkom odobral evanjelikom a odovzdal katolíckej cirkvi.
V Hanušovciach v tom čase z 12-tich zemanov boli iba traja katolícky a ku katolíckemu náboženstvu sa hlásili iba dvaja občania. Nakoľko boli Hanušovce na základe uznesení šopronského snemu určené po roku 1681 ako artikulárne miesto, v čase od roku 1717 do roku 1783 si tu evanjelici postavili štyri drevené kostoly, no všetky boli zničené požiarom. Väčšinou preto chodili do kostola na Chmeľov.
Po vydaní tolerančného patentu bol postavený terajší matkocirkevný kostol v roku 1783. Povolenie ku stavbe dostali len začiatkom roku 1783 a 20.augusta 1783 superintendent(biskup) Samuel Nikolai tento matkocirkevný chrám Boží vysvätil. Neskôr v roku 1806, za čias pôsobenia Andreja Čorbu, ktorý je autorom veršovanej kroniky cholerového povstania na východnom Slovensku, bola ku kostolu pristavená veža. Terajšia fara je z roku 1986 a bola postavená počas pôsobenia farára Jána Bohdana Hroboňa.
Paralelne s históriou Hanušoviec sa vyvíjal aj život v okolitých dedinách(Medzianky, Pavlovce, Petrovce), ktoré spolu s hanušovskou matkocirkvou a s diasporou(Vlača, Remeniny, Ďurďoš, Matiaška) tvoria spolu cirkevný zbor. Od roku 2000 majú bývalé fílie Medzianky, Pavlovce a Petrovce právnu subjektivitu a nazývajú sa dcérocirkvami. 
V dcérocirkvi Medzianky bol kostol postavený v roku 1961. V roku 1998 bol prestavaný(z pôvodného kostola zostala len časť veže, bez strechy) a nanovo vysvätený biskupom VD Jánom Midriakom.
Image
Image
Image

Dcérocirkvi

V dcérocirkvi Pavlovce je kostol z roku 1964. Tento bol v roku 2001 z vnútra generálne obnovený pod vedením kurátora Jána Beňa. Bol postavený nový oltár, kazateľnica, krstiteľnica, tiež nové lavice a nové vykurovanie kostola. Bol nanovo vymaľovaný. V dcérocirkvi Petrovce bol od roku 1993 do roku 1997 postavený nový kostol. Vysvätený bol v roku 1997 biskupom VD ECAV Jánom Midriakom. Bývalé najväčšie fílie Bystré a Hermanovce sa v roku 1997 osamostatnili a vytvorili nový cirkevný zbor Bystré. Zaiste významnou postavou dejín nášho cirkevného zboru bol farár Matyáš Liptay(1780-1787, podľa dostupných zmienok), za čias ktorého bol postavený terajší tolerančný chrám Boží v Hanušovciach n/T. Najvýznamnejšou postavou, osobnosťou v novodobých dejinách nášho cirkevného zboru(po Tolerančnom patente), ktorá tu pôsobila bol farár Andrej Čorba. Bol našim farárom od roku 1823 do svojej smrti v roku 1845. Je pochovaný na miestnom cintoríne. V roku 1831 napísal veršovanú kroniku o cholerovom roľníckom povstaní na východnom Slovensku a za jeho pôsobenia bola ku kostolu pribudovaná veža, ktorá tu stojí dodnes.

Len necelý rok v našom zbore, po 2.svetovej vojne, tiež pôsobil Otto Vízner, farár našej cirkvi, totalitným komunistickým režimom prenasledovaný a väznený pre horlivú prácu v cirkvi najmä s mladými ľuďmi a pre neochotu podriadiť sa ideológii vtedajšej moci. Je prekladateľom Symbolických kníh, vieroučných kníh  našej cirkvi, z nemčiny do slovenčiny.

Za čias farára Alexandra Izsó-a bol v chráme Božom inštalovaný nový oltár a organ(1937)

Najväčšiu zásluhu na dnešnej podobe živého CZ má farár Ján Bohdan Hroboň, ktorý v Hanušovciach n/T pôsobil v rokoch 1982-1993 a položil základ vnútromisijnej práce. Za jeho pôsobenia sa začalo s vyučovaním detí a mládeže mimo vyučovania náboženstva. Rozbehla sa systematická práca s mladými aj starými. Rekonštruoval sa generálne matkocirkevný kostol zvnútra a postavila sa nová farská budova(1986), tak ako kedysi kostol od jari do jesene, s priestormi pre deti a mládež. Založil novú tradíciu práce v cirkvi a aj vďaka ním začatým aktivitám je aj dnes tento zbor živou súčasťou Kristovho tela cirkvi.

Kňazi pôsobiaci v zbore:

 

 

 

1600 - 1700

Pastoris Ján 1600-1620

Beluzin Ján 1620-1625

Poláni Ján 1625-1631

Bartholomaeides Michal 1631-1646/43?

Quirinus Jakub 1646-1658

Rotarides Ján 1658-1668

Matthaeides Pavel 1668-1683/82?

Chlevanský Ján Matej 1683-1703

 

 

 

1700 - 1900

Melchior Bonis-Dobrý 1703-1711

Michnay Ondrej 1711-1717

Liptaj Matej (Lipthay) 1780-1787

Šulek Ondrej (Schulek) 1787-1805

Ehn Ján 1805-1812

Molnár Ondrej 1812-1823

Čorba Andrej (Csorba) 1823-1845

Zimmermann Karol 1845-1850

Ehn Karol 1850-1864

Urban Adolf 1864-1908

 

 

 

1900 - 2000

Klauzer Ladislav 1909-1928

Izsó Alexander 1928-1945

Vízner Otto 1945-1946

Šimko Štefan 1946-1956

Sepeši Július 1956-1982

Hroboň Ján Bohdan 1982-1993

Peťkovský Ondrej 1994-1998

Peťkovská Zuzana 1995-1998

Velebír Ján st. 1998-1999

Horák Ján 1998-1999 (kaplán)

 

 

 

2000 - viac

Kolesárová Eva 1999-2008

Kolesár Ján 1999-2008

Verčimák Karol 2000 (kaplán)

Velebírová Jana 2006 (kaplánka)

Škarupa Martin 2008-dosiaľ

Škarupová Lašáková Eva 2008-dosiaľ

ruza_logo.jpg
Cirkevný zbor Evanielickej cirkvy avzburského vyznania
© 2020 CZ ECAV Hanušovce nad Topľou. All Rights Reserved. Designed By www.oknet.sk

Prihlásenie k odberu

Nezasielame SPAM !

Search